Επένθετη ολική οδοντοστοιχία
+
-

Κινητή Προσθετική

Αντικαθιστά το σύνολο των δοντιών αλλά έχει επιπλέον συγκράτηση λόγω της στήριξής της σε ρίζες δοντιών ή εμφυτεύματα.

Οι τεχνητές οδοντοστοιχίες χρησιμοποιούνται επίσης για την κάλυψη ελλειμμάτων της υπερώας ή των γναθών μετά από τη χειρουργική αφαίρεση κακοηθών όγκων. Επίσης, χρησιμοποιούνται και σαν μεταβατική αποκατάσταση κατα τη διάρκεια της οστεοενσωμάτωσης των εμφυτευμάτων σε περιπτώσεις ολικής αποκατάστασης του φραγμού με εμφυτεύματα.

  • Ωράριο Οδοντιατρείου

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.