Μερική Οδοντοστοιχία
+
-

Κινητή Προσθετική

Αντικαθιστά τα χαμένα δόντια και στηρίζεται στα υπάρχοντα είτε με μεταλλικά άγκιστρα είτε με συνδέσμους ακριβείας.

  • Ωράριο Οδοντιατρείου

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.