Πονοδοντος και ανακουφιση

Καλοκαιρινές διακοπές και πονοδοντος 🙁 Ποιοί είναι οι συχνότεροι τύποι πονόδοντου και πως προκαλούνται; Ο πονόδοντος μπορεί να εμφανιστεί με διάφορες μορφές, μπορεί να εντοπίζεται σε ένα δόντι μόνο ή σε ολόκληρη τη γνάθο, μπορεί να προκληθεί είτε από ένα θερμικό ερέθισμα (κρύο ή ζεστό) […]

Read more

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.